Уважаеми клиенти,


На 25.09.2013 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ въведе платформата за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на ГТП, първо в София, като след това поетапно и в други общини в страната.

ППС-та освободени от данък и необходими документи при извършване на техническия преглед на такива:

  1. Ако ппс-то е регистрирано в общината на името на инвалид, при проверката ще се установи липсата на данъчни задължения и прегледа продължава без да се изисква сканиране на документ за платен данък, но ако ппс-то не е регистрирано в общината, системата ще изисква сканирането на служебна бележка от общината, че ппс-то е освободено от данък;
  2. Ремаркета категория О3 и О4 - системата автоматично проверява и не изисква документ за платен данък.

 

Чл. 60 от закона за местните данъци

(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(6) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

(9) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.


Полезни връзки:
 

Данък МПС може да изчислите тук

Наредба №-32 за периодичните прегледи.

Закон за местните данъци. 

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП